Voorwaarden

Algemene voorwaarden verhuur Dani Autobedrijven B.V.

 

Artikel 1:

Huurder erkent dat de auto is meegegeven met een volle brandstoftank. Huurder is verantwoordelijk voor het bij afleveren van de auto voor het volledig afvullen van de brandstoftank hetgeen waarvan de kosten voor huurder zijn. Indien huurder de auto niet volledig afgetankt aflevert zal verhuurder dit met huurder financieel verrekenen, rekening houdend met additionele servicekosten ad € 25,- exclusief omzetbelasting die naast de brandstofkosten verschuldigd zijn.

 

Artikel 2

 1. Gedurende de tijd dat huurder over het voertuig beschikt, zijn alle kosten voor het gebruik van de auto, zoals brandstof, olie, stalling en bandenreparaties, voor rekening van de huurder.
 2. Eventuele sleepkosten en transportkosten van de auto en/of inzittenden zijn voor rekening van de huurder.
 3. Voor bekeuringen die gereden worden brengen wij € 50,- administratiekosten in rekening.

 

Artikel 3

Reparaties aan de auto zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder.

 

Artikel 4

De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten, zoals kentekenbewijs, verzekeringsbewijs en eventuele grensdocumenten.

 

Artikel 5

De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot de auto geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de uitdrukkelijk genoemde verzekering. Eventuele ander of verdergaande verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten.

 

Artikel 6

 1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan de auto met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt, behalve voor zover die schade door de cascoverzekering gedekt is. Het eigen risico voor de huurder ten aanzien van schades aan het vervoermiddel, aanverwante zaken of aan derden bedraagt te allen tijde € 1.000,-.
 2. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor de WA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.
 3. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in verhouding tot de verhuurder - en voor zover mogelijk ook extern - het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
 4. De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing – indien de huurder bewijst – dat de door de verhuurder verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een defect aan de auto, dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur.
 5. Roken is verboden in onze voertuigen (bij overtreding volgt een boete van € 250,-) deze word achteraf in rekening gebracht aan huurder.

 

 

 

Artikel 7

In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of de bestuurder van de auto en opgetreden met betrekking tot de auto en/of enig daarbij behorend document en/of enige daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.

 

Artikel 8

Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van de auto of inzittenden daarvan mocht (en) ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies aan c.q. van de auto met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.

 

Artikel 9

 1. Indien de auto per dag is verhuurd, wordt een nieuwe daghuur in rekening gebracht indien de auto niet ’s avonds voor 24.00 uur terug is gegeven aan de verhuurder.
 2. Huurder beseft zich dat de ophaal- en inlevertijd NIET vrijblijvend zijn. Wij brengen extra kosten in rekening als de bus buiten de gereserveerde tijdsvakken wordt opgehaald of ingeleverd.
 3. Bij langer gebruik van de auto dan overeengekomen gaat de huur automatisch door en blijven de bepalen van deze huurovereenkomst van kracht, zolang niet de afgesproken maximumverlenging van de huurtijd wordt overschreden.

 

Artikel 10

Indien de gehuurde auto niet binnen de afgesproken maximaal verlengde termijn van twee uur van de huurtijd bij de verhuurder weer is afgeleverd, is de huurder aan de verhuurder voor iedere dag dat de auto te laat wordt teruggebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een boete van € 250,-.

 

Artikel 11

De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de auto door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.

 

Artikel 12

Huurder verklaart dat de minimale leeftijd van de bestuurder 24 jaren bedraagt en dat deze minimaal een jaar in het bezit is van een geldig rijbewijs.

 

Artikel 13

Huurder geeft toestemming in het kader van de privacywet (AVG) voor het toevoegen van een kopie van het identiteitsbewijs/rijbewijs/paspoort.

MA-VR: 08:00 - 18:00

ZA: 08:00 - 14:00